Възрастта и стажът за пенсиониране се увеличават от началото на следващата година!!!

Възрастта и стажът за пенсиониране се увеличават от началото на следващата година – тава е безспорен факт, на законодателят е дал редица възможности за по-ранно пенсиониране на хората, които през определен период от време са работили при условията на първа и/или втора категория труд, или имат повече от необходимия минимален осигурителен стаж, въпреки че не са навършили възрастта за пенсиониране. Дали един бъдещ пенсионер би изгубил или спечелил, ако се възползва от горните условия е строго индивидуално и може да се прецени и изчисли само след детайлно запознаване с документите, които доказват осигурителния му стаж. За най-масовата група хора, на които предстои да им се отпусне пенсия трябва да знае, че условията, които трябва да е изпълнило едно лице, за да има право да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст са регламентирани в чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. За да може да стане това трябва да бъдат изпълнени едновременно две условия – лицето да е навършило определена възраст и да има определен минимален размер осигурителен стаж. През 2019г. жените имат право да се пенсионират при тези условия, ако са навършили 61г. и 4м. и имат поне 35г. и 8м. осигурителен стаж. Условията за мъжете са съответно 64г. и 2м. възраст и осигурителен стаж минимум 38г. и 8м.

жени

мъже

възраст

стаж

възраст

стаж

61 г. 4 м.

35 г. 8 м.

64 г. 2 м.

38 г. 8

 

Тъй като до края на 2019г. остават по-малко от три месеца бихме искали да обърнем внимание на това, че от началото на следващата година се увеличават изискванията както за възраст, така и за осигурителен стаж. Това е така, защото отново в чл. 68 от КСО е регламентирано, че възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година до 31.12.2029, а от 01.01.2030г. с по 3 месеца, при мъжете това увеличение е с по 1 месец. Изискуемият осигурителен стаж също се увеличава от началото на всяка следваща календарна година, като това увеличение е с еднакъв размер както за жените, така и за мъжете – по 2 месеца на година. Измененията на изискванията с посочените по-горе размери, ще продължават да достигане на 65-годишна възраст за всички и осигурителен стаж 37г. за жените и 40г. за мъжете. Това са причините, поради които лицата, които са

в пенсионна възраст, ще могат да се пенсионират през 2020г., ако изпълняват едновременно следните условия:

жени

мъже

възраст

стаж

възраст

стаж

61 г. 6 м.

35 г. 10 м.

64 г. 3 м.

38 г. 10

 

Ако достигната възраст за всеки е безспорен факт, то когато говорим за осигурителен стаж възникват много и различни въпроси относно неговото зачитане и изчисляване. В нашата практика някои от най-честите въпроси, които клиентите поставят в тази връзка са:

  • Какво мога да направя, ако не ми достига стаж;
  • Какво трябва да се направи, ако в трудовата ми книжка липсват подписи и/или печати;
  • Какво трябва да се направи, ако за определен период от време съм работил по трудов договор, но нямам издаден документ;
  • Как се изчислява при пенсиониране осигурителен стаж при работа при условията на I и/или II категория труд;
  • Работил съм извън България, но не зная дали този стаж и доход, ще ми се зачете и ако да, то трябва ли да представям някакви документи;
  • Колко стаж, ще ми се зачете за времето, през което съм отглеждала детото си, но не съм се водила на работа.

Прочитайки горните въпроси човек решава, че отговорите могат да бъдат еднозначни и са валидни за всеки един случай, но за съжаление това не е така. Всеки случай е индивидуален и отговорите зависят от различни фактори, които могат да окажат влияние – периодът, за който се отнасят въпросите; размерът на недостигащия стаж; държавата, в която е полаган трудът и т.н.

Валидно обаче за всеки бъдещ пенсионер е, че всеки човек, който е дал приноса си към пенсионно-осигурителната система на България има права, но за да се възползва от тях, то задължително трябва да има информация какви са те, както и да разполага с необходимите надлежно оформени документи, които следва да бъдат представени в срок пред съответна институция.

Забележка: Посочените в горния текст условия за пенсиониране през 2019 и 2020г. касаят най-масовата група осигурени лица, които работят при условията на трета категория труд и са актуални спрямо действащата нормативна база към 10.2019г.    

Законодателят е дал редица други възможности за отпускане на пенсии, които ще разгледаме по-подробно в следващи наши материали.

Надяваме се да сме били полезни  на бъдещите пенсионери с предоставената по-горе информация, която обхваща много малка част от нормите на законодателството, което регламентира правата и задълженията на гражданите на РБългария, произтичащи от участието им в социално-осигурителната система.

В случай, че не сте запознати с правата си и имате нужда от допълнителна информация и съдействие при оформяне и подаване на документи във връзка с отпускане или изменение на пенсия, то винаги може да разчитате на професионални услуги от екипа на „Прогресив Консулт“ ООД.

За да се свържете с нас моля използвайте по-удобния за вас начин – по тел. 0893419797 или имейл office@progressive-consult.com, за да запишем час за консултация и да ви информираме за цената на услугата /както казахме по-горе всеки случай е индивидуален и няма как да кажем предварително цени, тъй като не сме запознати с конкретния казус./