"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

Новини

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Разбирането на мотивационните стимули, които се прилагат в една организация за повишаване ефективността на персонала не винаги е достатъчно. Необходимо е да се изгради цялостна система, изградена стратегически, която непрекъснато да работи за създаването на ново мислене и ново отношение към труда, към организацията и към развитието на личността.

Виж още…


ОГЛАГАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Неизползвания платен годишен отпуск за настоящата календарна година може да бъде отложен и да бъде използван през следващата календарна година.

Виж още…

 


ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

Работодател може да получи разрешение за достъп до пазара на труда в България за чуждестранни граждани за сезонна заетост от 90 дни до 9месеца. Това разрешение се издава от Агенция по заетостта и дава достъп до пазара на труда в България. То се явява основание за издаване от „Консулските служби“ на МВнР на виза тип „D“ за влизане в страната с цел работа и на разрешение за пребиваване от Дирекция „Миграция“ на МВР за срока на разрешението за достъп до пазара на труда.

Срокът за вземане на решение от АЗ за издаване или отказване на разрешението за достъп до пазара на труда е едномесечен, считано от подаване на заявлението в Агенция по заетостта.

Решение на Агенция по заетостта се предоставя след заплащане на такса, която се плаща от  работодателя и е в размер на 400 лв.

За изготвяне и подаване на документи от името на фирми за дъстъп до пазара на труда в България можете да се обърнете към наш консултант.


„ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ“  –  НИЕ ПОКРЕПЯМЕ ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

По покана на Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло „ на 7 и 8 април 2017 г., в гр. Кюстендил, имахме удоволствието да проведем семинар на тема “ Управление на персонала за мениджъри“  по проект за трансгранично сътрудничество между Македония и България. Участие взеха управители на средни и малки предприятия от България и Македония.    

Проект: CB 006.1.31.146 „Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните компании в трансграничен район България-Македония”

 


КАК САМИ ДА РЕГИСТРИРАТЕ ФИРМА

За да регистрирате Еднолично дружество с ограничена отговорност ще са ви нужни малко средства (около 130 – 150 лв. е цената на различните такси) и при желание можете да подготвите документите си сами …

Виж още…


РАБОТНО ВРЕМЕ 

Понятието „работно време“ означава времето, установено със закон или индивидуален трудов договор, през което работникът или служителят е длъжен да бъде на разположение на работодателя и да осъществява трудова дейност.

Виж още…


НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИРМИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛУЧАВАЩИ ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА

С РМС № 593 от 20 юли 2016 година правителството направи промени в условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори. Разпореждането касае всички договори, по които плащанията идват от бюджета – и договори с фирми и договори с физически лица.

Виж още…


 

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ В ООД/ЕООД

Дружественият дял  се наследява след смъртта на съдружник в ООД от неговите наследници. Наследяването  на дружествения дял обаче не прави  наследниците автоматично съдружници в дружеството с ограничена отговорност, защото правото на членство в дружеството е право, което не се  наследява.

Виж още…


ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Свободното движение в рамките на Европейската общност е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейската общност. За да се реализира свободата на движение на наетите и самостоятелно заетите лица

Виж още…


ТРИ ВАЖНИ ФАКТОРА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Във всяка една фирма има качествени служители  – това са хората, които независимо от заеманата за тях длъжност, независимо от позицията им във фирмата работят с главите си.

 Виж още…


ПРИНЦИПИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Осигурителните системи се опират на един от основните принципи за равни възможности за всички хора. Едно от основните правила е, че осигурителните вноски се събират от едни лица а се разходват, при настъпване на осигурителен случай, за други лица. Основните принципи на общественото осигуряване са посочени в чл. 3 от КСО и са:

 Виж още…


КАК СЕ ПОПЪЛВА ТРУДОВА КНИЖКА

Съгласно чл. 349, ал. 1, т. 8 и 9 КТ в трудовата книжка на работника или служителя се вписват датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж. За дата на прекратяване на трудовото правоотношение се вписва денят, от който е прекратен трудовият договор, като този ден е неработен за работника или служителя.

 Виж още…


РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМА С ПЕРСОНАЛА

Много малки фирми и организации имат нужда от специалист, който да се грижи за персонала – да намира качествени работници, да задържи тези добри работници във фирмата, да ги кара да работят добре всеки ден, да ги убеди да работят за фирмата като за своя.

Без значение дали персонала е от 2-ма или от 100 човека – хората със своя труд дават най-голямата принадена стойност на стоките или услугите, т.е. те са тези, които генерират най-висока печалба. И колкото по-добре и отдадено работят, толкова по-високи са печаблите за бизнеса.

Ако сте от мениджърите, които разбират този проблем и желаете да постигате повече, заедно със своите работници и служители, можете да ползвате нашата компетентна помощ в Управлението на човешките ресурси.

Бързи резултати в постигането на по-добри продажби, по-висока производителност и по-ефективна работа. Можете да ги получите като използвате експертна помощ в управлението на хора, управление на възнагражденията и мотивация на персонала.


РАБОТА В ШВЕЙЦАРИЯ  

Гражданите на България и Румъния от 01.06.2016 г. за първи път  се възползват от пълната свобода на движение. Те стават равнопоставени на гражданите на останалите държави-членки на ЕС (без Хърватия) и държавите от  Европейската асоциация за свободна търговия (ЕFTA). Българските и румънските граждани, които изпълняват условията за доказване на правото на заселване, могат да се установяват в Швейцария и да започнат работа без предварителна проверка на условията на пазара на труда.

 Виж още…


ГРАЖДАСКИ ДОГОВОР

Един от най-често срещаните казуси по които се дискутира е как да определим един договор дали принадлежи към трудовите отношения или към гражданските. И най-често допусканите грешки са именно при определянето на вида договор, който трябва да се сключи.

 Виж още…


ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.  
 Виж още…


СРОЧНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Срочен трудов договор се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Текстът се отнася само за дейност или определена работа, която може да бъде предварително фиксирана с определени срокове и не се отнася за при заместване или заемане на конкурсна длъжност. Спрямо договорите с конкретно определен срок е въведен принципът, според който срочен трудов договор за определен срок може да се сключва там, където и доколкото естеството и характерът на работата налагат това.

 Виж още…