"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

ГРАЖДАСКИ ДОГОВОР

Един от най-често срещаните казуси по които се дискутира е как да определим един договор дали принадлежи към трудовите отношения или към гражданските. И най-често допусканите грешки са именно при определянето на вида договор, който трябва да се сключи.

Понятието „граждански“ се използва за договорите, които се сключват съгласно Закона за задълженията и договорите. Те могат да бъдат договор за изработка и договор за поръчка.

Ø Договора за изработка се характеризира с това, че се сключва за определен трудов резултат; изпълнителят определя как ще организира изпълнението на задачата; риска е за сметка на изпълнителя, този вид договор предполага еднократно изпълнение на определена задача, с което договора се изчерпва и той се прекратява; мястото на изпълнение на договора се определя от изпълнителя;

Ø При договора за поръчка довереникът (изпълнителя) се задължава да извърши само определени правни действия; не съществуват задължения и изисквания относно реда и начина за извършване на тези правни действия; този договор по начало е безвъзмезден;

Трудовите договори се отличават от тези, сключени съгласно ЗЗД по това, че предмет е извършването на определена работа, самият процес на труда; този труд се полага на точно определено работно място; в рамките на определено работно време; работодателят носи риска относно резултата от труда;

Към лентата с инструменти