"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

КАК СЕ ПОПЪЛВА ТРУДОВА КНИЖКА

         Съгласно чл. 349, ал. 1, т. 8 и 9 КТ в трудовата книжка на работника или служителя се вписват датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж. За дата на прекратяване на трудовото правоотношение се вписва денят, от който е прекратен трудовият договор, като този ден е неработен за работника или служителя.

         Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж при прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му. В разпоредбата се има предвид "кръгъл" печат, който удостоверява подписите на длъжностните лица. Законовата разпоредба не поставя изискване за вписване на съответната продължителност в "продълговат" печат. В практиката за удобство се използва "продълговат" печат, в който продължителността на трудовия стаж се вписва "от … до …" и с цифри и думи. 

       Датата "до" е денят, от който е прекратен трудовият договор, като този ден е неработен за работника или служителя, т.е. датата на прекратяване и датата "до", вписана в "продълговатия" печат, следва да съвпадат. В практиката някои работодатели посочват в правоъгълния печат за дата "до" предишния ден, т.е. последния отработен ден, като в този случай посочват изрично "включително", което също не е погрешно, тъй като във всички случаи продължителността на трудовия стаж се записва с цифри и думи.

     При прекратяване на ТД, когато лицето е работило на 8часов работен ден, задължително след оформяне на стажа се записва и следната забележка:  ОСИГУРИТЕЛНИЯТ СТАЖ Е РАВЕН НА ЗАЧЕТЕНИЯ ТРУДОВ СТАЖ! Следват подписи и на тази забележка на счетоводител и ръководител ,и се подпечатва с печата му. Когато липсва тази забележка в ТК задължително се издава УП-3.

При  работа по-малко от  8 часов работен ден, тази забележка не се пише и се издава задължително УП-3 за осигурителен стаж.

Изчисляването и вписването на придобития трудов стаж е правомощие на работодателя или на упълномощено от него лице.

 

Към лентата с инструменти