"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

ТРИ ВАЖНИ ФАКТОРА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Във всяка една фирма има качествени служители  – това са хората, които независимо от заеманата за тях длъжност, независимо от позицията им във фирмата работят с главите си. Добре е мениджмънта да осигури тенденция на нарастване на качествената част на персонала си и да положи усилия за тяхното задържане. Това са и ефективните работници/служители, които създават най-голяма принадена стойност на продукта или услугата на всяка фирма.

Ефективният (продуктивният) служител ще прояви своите качества по най-добрия начин, ако са осигурени 3 важни фактора в неговата работна среда:

  1. Оптимизирана организационна структура в предприятието;

  2. Оптимизирани длъжности;

  3. Добре дефинирани задължения отговорности – те се залагат в длъжностната характеристика;

Осигуряването на тези определящи фактори води до сигурност на работната среди и по-висока мотивация на служителите, особено тези, които съставляват качествената част от персонала.

Мотивацията е силата, която кара хората да постъпват, да действат да се отнасят към някого или към нещо в различни ситуации и обстоятелства по начин, който те сами избират. Потребностите, желанията, очакванията са тези неща, които дават енергия на човешкото поведение. Решенията  и действията са това, което канализира човешкото поведение. Чрез мотивацията човек се доближава до целите си. А постигането на целите модифицира поведението, човекът се зарежда с нава енергия, която е обратна връзка към потребностите, желанията и очакванията. 

Техниките за мотивация, които се прилагат в чуждите компании, са различни от техниките за мотивация в българските предприятия. Това се дължи на различните философии за управление на човешките ресурси и за управление на организацията.

Съвременните техники за мотивация могат да бъдат:

1) Поставяне на цели – то мотивира хората за по-ефективно изпълнение;

2) Дизайн на труда – специализация на трудовите процеси;

3) Системи за възнаграждение – да разкриват индивидуалния принос на всеки и да показват значението на паричните и непарични награди (стимули);

4) Комуникации – възможностите за обратна връзка, информиране, слушане, аргументиране, убеждаване, вербалните комуникации, писмените комуникации, и невербалните комуникации.

За всеки успешен мениджър, който разбира важността на персонала в една организиция ще припомним една японска поговорка:  „Хората решават всичко.” 

Към лентата с инструменти