"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ В ООД/ЕООД

Дружественият дял  се наследява след смъртта на съдружник в ООД от неговите наследници. Наследяването  на дружествения дял обаче не прави  наследниците автоматично съдружници в дружеството с ограничена отговорност, защото правото на членство в дружеството е право, което не се  наследява.

В случаите на смърт на едноличният собственик на дружество с ограничена отговорност дружеството може да бъде прекратено или да продължи своята дейност – в зависимост от условията, посочени в дружествения договор и желанието на наследниците на дружествените дялове.

За да стане едно лице съдружник в ООД/ЕООД е необходимо, освен да притежава дружествен дял от капитала на дружеството,  да бъде приет по решение на общото събрание за такъв. Ако наследникът на дружествен дял желае да стане съдружник в търговското дружество той трябва да бъде приет за такъв от останалите съдружници като подаде молба за приемането му като съдружник. Ако не желае да стане съдружник, той може да се разпореди със своя дружествен дял като го продаде или да извърши друг вид разпореждане с дружествения дял. Т.е. дружествен дял се наследява, но с наследяването му наследникът не става съдружник в дружеството с ограничена отговорност, а за това е необходимо да бъде приет за такъв по решение на Общото събрание.

За да има действие промяната на собствеността на дружествените дялове, тя трябва да бъде оповестена публично и вписана в Търговски регистър, като за да се удостовери правото за наследяване задължително се добавя акт за смърт и удостоверение за наследници.

Общото събрание на дружеството трябва да приеме нов дружествен договор, който се публикува. В Търговски регистър се публикуват също протокол от общото събрание с взетите решения, спесимен от подписа на новият управител, декларациите по чл. 141 и 142 от Търговския закон.

Всички тези документи, заедно с платежно нареждане за държавна такса и формуляр А 4 се подават в Търговски регистър, за да се впише промяната в обстоятелствата.

За по-пълна и изчерпателна информация по процедурата за наследяване на дружествени дялове можете да се свържете с нас!

Към лентата с инструменти