"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИРМИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛУЧАВАЩИ ПЛАЩАНЕ ОТ БЮДЖЕТА

С РМС № 593 от 20 юли 2016 година правителството направи промени в условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори. Разпореждането касае всички договори, по които плащанията идват от бюджета – и договори с фирми и договори с физически лица. Целта е да се повиши събираемостта на публичните вземания и да се намалят разходите за тяхното събиране чрез електронен обмен на информация; ефективно да се използват съществуващите информационни технологии и ресурси в институциите; да се осигури по-добра отчетност и прозрачност за дейността на публичния сектор в съответствие с принципите, нормите и най-добрите практики на ЕС; да се ограничат корупционните практики и да се засили междуинституционалнато сътрудничество и координация на национално ниво в процеса по събиране на бюджетните приходи.

         С РМС № 593 се развива мярката за осъществяване на ефективна защита на фискалната позиция и се оптимизира процесът по събиране на бюджетните приходи от мита, данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания. Решението предвижда преди извършване на плащания по договори на стойност, равна на или надвишаваща 30 000 лв., всички разпоредители с бюджет (без тези по бюджета на Народното събрание и на съдебната власт) задължително да уведомят двете приходни агенции. Такова уведомяване се извършва и в случаите, когато предстоящата за изплащане сума по договорите е на стойност под 30 000 лв., но не по-малка от 100 лв., когато представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 30 000 лева.

Обменът на информацията между разпоредителите с бюджет и приходните администрации ще се извършва чрез информационна система при спазване на определен ред и срокове. Плащания по договори от разпоредители с бюджет ще могат да бъдат извършвани само след потвърждение от НАП, когато лицето, насрещна страна по договора, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения на обща стойност над 100 лева. В случаите, когато лицата имат задължения, приходните администрации изпращат потвърждение в седемдневен срок, че за съответните публични задължения е наложен запор върху вземанията на длъжника от банка или от разпоредител с бюджет (в качеството му на трето задължено лице) или че същите са обезпечени с пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа. Когато за обезпечаване на просрочените публични задължения НАП е наложила запор върху предстоящата за изплащане сума, след получаване на разпореждане за изпълнение дължимото плащане от разпоредителя с бюджет се извършва към приходната агенция до размера, посочен в разпореждането. Информационната система ще изисква потвърждение от съответната администрация в допълнителен 3-дневен срок, ако разпоредителят с бюджет не е получил потвърждение от НАП и/или АМ в 7-дневния срок. Той ще извършва плащането съобразно указаното в окончателното потвърждение, което се изпраща автоматично след изтичане на общия 10-дневен срок.

На интернет страницата на Министерството на финансите е достъпна Информационна система „Регистрация" за оправомощените служители, които ще осъществяват обмен на информация между разпоредителите с бюджет и органите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници" във връзка с прилагането на РМС № 593/20.07.2016 г.

Министерството на финансите публикува и Указание за прилагането на РМС № 593 от 20 юли 2016 година за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, което разяснява материалния обхват, правомощията на органите, прилагането и действието във времето на РМС № 593, изброени са и случаите, при които са възможни изключения. Указанието се издава на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за публичните финанси и е задължително за прилагане от разпоредителите с бюджет, от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници".

 

Към лентата с инструменти