"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

ОТЛАГАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Неизползвания платен годишен отпуск за настоящата календарна година може да бъде отложен и да бъде използван през следващата календарна година.

За да бъде отложено ползването на платения годишен отпуск от работодателя е необходимо да има важни производствени причини и тези причини е необходимо да бъдат добре обосновани и аргументирани. Могат да бъдат отложени за ползване не по-малко от половината от полагащия се за годината платен отпуск, като отлагането на ползването става с изрична писмена заповед от работодателя. Работодателят изрично трябва да посочи в заповедта поради какви важни производствени причини отлага ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя. Заповедта се връчва на работника или служителя срещу подпис.

Важна е да се знае, че преценката за „важни производствени причини“ се прави за всеки конкретен случай. Такива причини са налице, ако при неизпълнение на трудовите задължения от страна на работника или служителя, това ще доведе до неблагоприятни последствия за работодателя.

Отложеният за ползване платен годишен отпуск от работодателя се ползва пред следващата календарна година – след заявление от работника или служителя или след покана за ползване от работодателя.

Към лентата с инструменти