"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Свободното движение в рамките на Европейската общност е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейската общност. За да се реализира свободата на движение на наетите и самостоятелно заетите лица, са установени правила за координиране на системите за социално осигуряване. Целта е да се предотварти едновременното прилагане на осигурителните законодателства на повече от една държава-членка спрямо трудово активните лица, които се движат в рамките на общносттта, а също и да се предотвратят ситуации, при които не се прилага законодателството на нито една от държавите-членки на ЕС.

Приложимото право в тази връзка е посочено в Регламент 883/2004  и Регламент 987/2009, които се прилагат непосредствено на територията на всички държави-членки на ЕС.

Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата, на чиято територия полагат труда си.

В Дял II от Регламент 883/2004 са въведени разпоредби, предвиждащи запазване на приложимото законодателство на изпращащата държава-членка спрямо заетите и самостоятелно заетите лица, които временно извършват работа на територията на друга държава-членка.

Към лентата с инструменти