"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

ПРИНЦИПИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Осигурителните системи се опират на един от основните принципи за равни възможности за всички хора. Едно от основните правила е, че осигурителните вноски се събират от едни лица а се разходват, при настъпване на осигурителен случай, за други лица. Основните принципи на общественото осигуряване са посочени в чл. 3 от КСО и са:

Задължителност и всеобщност на осигуряването

Осигуряването е задължително, тъй като се провежда по силата на закон, независимо от волята на участниците в него, и е всеобхватно тъй като се прилага по отношение на голям брой лица.

Солидарност на осигурените лица

Това е основен принцип за системи от разходо-покривен тип. Солидарността се изразява в това, че днешното поколение работещи покрива разходите за пенсии на предишно поколение работещи и осигурени лица.

Равнопоставеност на осигурените лица

Тя се изразява в относително еднаквото прилагане на нормативните разпоредби по държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Отклонение от този принцип има например при осигурените лица по извънтрудови правоотношения, защото те нямат право да се осигуряват за ОЗМ и за безработица.

Социален диалог при управление на осигурителната система

Този принцип намира израз в тристранното сътрудничество между държавата, синдикалните организации и работодателските организации по въпросите на държавното обществено осигуряване. Например, решенията относно минималните осигурителни прагове на браншово ниво.

Фондова организация на осигурителната система

Набирането на средства се организира по фондове, които предвиждат покритие на различни осигурени социални рискове. Основните фондове са:

Фонд Пенсии – покрива рисковете инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт

Фонд Общо заболяване и майчинство – включва осигуряване за рисковете временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство.

Фонд Трудова злополука и професионална болест – осигуряване за рисковете инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност поради трудова злополука и професионална болест.

Фонд безработица – включва осигуряването за риска оставане без работа.

Тези принципи се отнасят не само за ДОО, но и за задължителното здравно осигуряване, къдено към НЗОК се внасят здравноосигурителните вноски.

 

Към лентата с инструменти