"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

НОВИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ШВЕЙЦАРИЯ

        Гражданите на България и Румъния от 01.06.2016 г. за първи път  се възползват от пълната свобода на движение. Те стават равнопоставени на гражданите на останалите държави-членки на ЕС (без Хърватия) и държавите от  Европейската асоциация за свободна търговия (ЕFTA). Българските и румънските граждани, които изпълняват условията за доказване на правото на заселване, могат да се установяват в Швейцария и да започнат работа без предварителна проверка на условията на пазара на труда.

          За предоставящите услуги (самостоятелно заети лица или командировани работници) в областите на четирите специални сектора на услугите: (основни и спомагателни строителни дейности, градинарство и изграждане на  ландшафт, дейности в  областта на почистването, както и охранителни дейности и дейности по сигурността) вече не е необходимо разрешение за пребиваване до 90 работни дни в една календарна годинаСъществува обаче задължение за електронна регистрация от първия работен ден. Тя трябва да се извърши най-късно осем дни преди началото на заетостта.

         Започване на работа (за период, по-дълъг от три месеца): От 1 юни 2016 г. гражданите на България и Румъния, които упражняват заетост в Швейцария не подлежат на контингенти (определен брой разрешителни за пребиваване). Гражданите на тези държави носят сами отговорността, да извършат адресната си регистрация в общината по местоживеене и  предприемат необходимите стъпки, за да получат съответното разрешение за пребиваване. Според продължителността на трудовото отношение се издава краткосрочно  разрешение за пребиваване L EU/EFTA или разрешение за пребиваване B EU/EFTA. Необходимите затова документи трябва да се подават в кантоналната служба по компетентност.

Уверение за получаване на разрешение за пребиваване:

Предварително уверение за получаване на разрешение за пребиваване може да бъде издадено вече само в следните случаи:

  •  При краткосрочна заетост между три и четири месеца;

  •  При така наречените 120-дневни разрешения;

  • За предоставяне на услуги, чиято продължителност превишава четири месеца или 120 дни и при които самостоятелно заетите лица или командированите работници могат да докажат, че ежедневно се завръщат на местоживеенето си в чужбина (не се изисква наименованието на местоживеенето в Швейцария),.

          Самостоятелна заетост: Гражданите на България и Румъния, които са се установили в Швейцария и упражняват самостоятелна заетост, запазват разрешението си за работа EU/EFTA при промяна – преминаване към несамостоятелна заетост.

          Регистрацията за предоставящите услуги лица в „общите“ браншове: Действащите понастоящем разпоредби за регистрация в рамките на процедурата за регистрация за предоставящите услуги лица до 90 дни в календарна година продължават да са валидни за общите браншове. Дейността се регистрира задължително, ако продължава общо повече от 8 дни в една календарна година.

          Самостоятелна заетост: Настоящите вече либерализирана разпоредба за самонаети лица от гражданите на ДЧ (ЕС-27) (без Хърватия) с местоживеене и юридическо седалище на предприемаческата дейност в Швейцария остава непроменена.

        Търсене на работа – За да работят в Швейцария българските граждани трябва да получат разрешение за работа. За получаването на разрешението е необходимо представянето на заявление от работодател в Швейцария, който трябва да докаже, че не е намерил местен работник . Броят на разрешенията за работа също е ограничен с квоти.

      Между България и Швейцария има спогодба за стажанти – български граждани до 35 годишна възраст, постъпващи на работа по изучена от тях професия за ограничен период от време максимум 18 месеца с оглед усъвършенстване на професионалната и езиковата подготовка.

         Социална сигурност – социалните осигуровки включват: осигуряване за болест, професионално заболяване, злополука, старост, смърт и   инвалидност, безработица, временна нетрудоспособност. Тези осигуровки се удържат от брутното възнаграждение. Здравната осигуровка е задължителна, но е индивидуална, т.е. внася се от лицата и не зависи от възнаграждението. Размерът й варира в зависимост от осигурителната компания, местоживеенето и избрания вид осигуровка.

           Всички лица, упражняващи трудова дейност в Швейцария, които още не са достигнали възрастта за пенсиониране се изисква да имат застраховка за безработица. Вноските за осигуровка за безработица се изплащат половината от заетите лица, а другата половина от страна на работодателите. Бенефициентът обикновено има право на 70 на сто от референтната заплата.

            Данъци – между България и Швейцария има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и   имуществото. В Швейцария доходите се облагат с данък от Конфедерацията /пряк федерален данък/ и от окръжните администрации и общините /кантонен и общински данъци/. Поради тази причина данъците в 26-те Швейцарски кантона са различни в зависимост данъчното им законодателство. По правило платецът на данъци трябва да попълни годишна данъчна декларация. Когато има попълнен такъв документ, по данъчната скала на база на приходите, се определя размерът на данъка за годината. На лица с временно и продължително пребиваване, данъкът се удържа месечно от заплатата.

Другият основен данък освен подоходния данък е ДДС /VAT/, който е 7.6%. Други данъци, наложени в Швейцария, включват данъка върху имуществото, данък върху превозните средства и  годишна такса застикер за магистрала.

Признаване на дипломи – с цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Швейцария можете да намерите на : www.crus.ch .

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

 

Към лентата с инструменти