"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понятието "работно време" означава времето, установено със закон или индивидуален трудов договор, през което работникът или служителят е длъжен да бъде на разположение на работодателя и да осъществява трудова дейност. Работното време е един от измерителите на всеки вид труд и представлява период от време, през който се реализира трудова дейност. То е присъща мярка за редица права и задължения на работника или служителя, които са пряко или косвено свързани с количеството положен труд.

Българското трудово законодателство урежда разнообразни форми на работно време с цел осигуряване на по-гъвкави възможности за осигуряване на заетост, както и с максимално използване на възможностите за полагане на труд по няколко трудови договора.

С т. 11 към допълнителните разпоредби на §1 от КТ, е определено, че "работно време" е всеки период, през който работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил.

Всеки работодател има изключителното право да определя организацията на работното време в предприятието (организацията, фирмата, учреждението и т.н.), като ползва различните форми на организация, разпределение и отчитане на работното време.

Това изключително право, дадено от закона, следва да се ползва, като се спазват изискванията, свързани с правата на работниците и служителите на почивки през работния ден, почивки при редуване на смените, междудневни и седмични почивки, осигуряване на възможност за хранене, осигуряване на физиологични режими на труд и почивка и т.н.

Работното време, неговото установяване, разпределение, отчитане и спазване е част от задълженията на работодателя, свързани с изискванията на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и намаляване на риска от въздействието на неблагоприятните фактори на работната среда. Поради това контролните органи за спазване на трудовото законодателство следят особено строго за спазването на нормативните изисквания, свързани с работното време.

Към лентата с инструменти