"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

Услуги за физически лица

Услуги, свързани с личните права по трудови и осигурителни отношения

 • Консултации при сключване на трудови договори и прилагането на Кодекса на труда;

 • Консултации, свързани със социалното осигуряване;

 • Консултации при работа в повече от една държава в ЕС;

 • Консултации относно правата на служителя, във връзка с възникнали проблеми с работодателя;

 • Консултации относно право и размер на обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност и майчинство;

Услуги, свързани с правото на пенсия

 • Консултации относно право и размер на инвалидна пенсия  и пенсия за осигурителен стаж и възраст;

 • Изготвяне и подаване на документи в НОИ при пенсиониране;

Счетоводни услуги

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица и подаване в НАП;

 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и декларация образец 6;

 • Следене на движението в данъчно осигурителната сметка и изчистване на задължения;

 • Електронно банкиране на платежни нареждания към бюджета и към доставчици в лева и валута.