"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД
„Ако не можеш да обясниш нещо достатъчно просто, значи не го разбираш достатъчно добре.“ Алберт Айнщайн

"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД помага на своите партньори в Управлението на човешките ресурси и администриране на трудови и осигурителни отношения между работодател и служители. 

 

За Вашият бизнес можем да предложим: 

Атестация и мотивационни стратегии – Ще ви помогнем да оцените трудовите резултати на своите работници и служители и да създадете най-подходящата за вашия бизнес мотивационна стратегия;

Системи за заплащане на труда – Ако искате да заплащате на своите служители според трудовото представяне и/или изработеното, ние ще ви предложим подходящи и мотивиращи системи за заплащане на труда, които са уникални за Вашата организация;

Одит на документи – За да сте сигурни, че са спазени всички изисквания на трудовото,  осигурително и данъчно законодателство, можем да извършим проверка за законосъобразност на вътрешнофирмените документи;

Възнаграждения, осигуровки, данъци – Изчисляване на трудовите възнаграждения и осигурителни вноски, обезщетения по КТ, бонуси и удръжки на персонала;

Трудови договори, досиета на служители – създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите; Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и за прекратяване на трудовите правоотношения и тяхното своевременно представяне в НАП;    

Консултации – нашите експерти са на разположение за консултации по всички трудови и осигурителни въпроси;

Управление на човешките ресурси – все по-силната конкуренция за ограничените трудови ресурси създава необходимостта от професионална помощ при управлението на персонала, каквато можете да получите в "Прогресив консулт" ООД;

                                   

 Знанието е сила, незнанието – работна сила!

 


  В специализираната литература има различни дефиниции за понятието “мотивация”. Според най-простото определение „Мотивацията е това, което кара хората да се държат по точно определен начин.

      "Мотивация" произлиза от латинското “moveo” – “движа”, повод да се предприеме или извърши нещо. Под мотивация се разбират тези психологически процеси, които причиняват възникването, насочването и трайното възпроизвеждане на доброволни целенасочени действия. Когато познаваме механизмите на действие на мотивацията, можем да разберем защо хората действат по определен начин и да предприемем действия, чрез които персонала в една организация да бъде по-ефективен и ангажиран в трудовия процес.