•  Изготвяне на документи, свързани с трудовите отношения – трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, служебни бележки и удостоверения, удостоверения за трудов и осигурителен стаж (УП-2 и УП-3), заповеди за прекратяване на трудовите отношения, изготвяне на длъжностни характеристики и др.
 •  Консултации за правилното прилагане на Кодекса на труда и другите нормативни актове, уреждащи трудово-правната материя;
 •  Ще Ви обясним какви възможности и права дават законите, за да бъде защитен корпоративния интерес, а работниците да получат сигурност на работното място;
 •  Изготвяне на графици за работа и отчитане на отработеното време;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Изготвяне на ведомости за заплата при сумирано изчисляване на работното време;
 • Изчисляване на данъци и осигурителни вноски на персонала;
 • Подаване на декларации към НАП за осигурените лица и дължимите данъци;
 • Подаване на информация за болничните листове към НОИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания към бюджета и/или електронното им банкиране;
 • Изготвяне на текущи и периодични справки за разходите за труд; използвани от служителите болнични и отпуски;
 • Изработване на щатно разписание на организацията – длъжностно и поименно;
 • Определяне на спецификите на длъжностите в организацията;
 • Изготвяне на процедури за набиране и подбор на персонала;
 • Изготвяне на стратегии за задържане на служителите чрез материални и нематериални стимули;
 • Изготвяне на системи за мотивация на персонала;
 • Атестиране на персонала;
 • Цялостно счетоводно обслужване, съобразено с данъчното законодателство на Република България и прилагане на международните счетоводни стандарти;
 • Консултации относно данъчното облагане и възможностите за данъчни облекчения и данъчни преференции;
 • Изготвяне на текущи и периодични справки, според изискванията и нуждите на клиента – за да има мениджмънта цялостна информация и пълен контрол върху финансовата дейност на предприятието;
 • Постоянен контрол върху данъчно-осигурителната сметка на предприятието;
 • Регистрация на фирми в Търговски регистър;
 • Изготвяне на всички документи при дейности, за които има лицензионен или регистрационен режим;
 • Изготвяне на търговски договори;
 • Консултации по прилагане на европейското законодателство в социалната сфера и прилагането на Европейските регламенти за социална сигурност ( Регламент 883/2004 и 987/2009 )
 • във връзка с прилагане  на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – GDPR – и който влиза в сила считано от 25 май 2018 г. 
Затвори Менюто