Услуги за юридически лица
"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД

Услуги за юридически лица

Пакетни цени, в услуга на бизнеса:

1) Пакетна цена за администриране на персонала – от 5 до 18 лв. за всяко осигурено лице, в зависимост от вида на отчитане на труда и броя персонал;

Цената за обслужване включва: изчисляване на трудови възнаграждения, изготвяне на рекапитулации, фишове за заплата и разчетно-платежни ведомости; изготвяне и подаване на всички необходими декларации към НАП и НОИ; електронно банкиране на заплати и осигурителни вноски; изготвяне на всички необходими служебни бележки и удостоверения; изготвяне на УП-2 и УП-3; изготвяне на трудови договори; изготвяне на длъжностни характеристики в зависимост от дейността и изискванията на работодателя; изготвяне на сметки за изплатени суми; следене на данъчноосигурителната сметка; защита на интересите на работодателя в трудовите отношения с работниците/служителите и във връзка с осигурителните отношения;  

2) Пакетна цена "Защита на работодателя" – 200 лв. на месец.  Цената за обслужване включва правни консултации и писмени правни становища по въпроси от трудовото право, социалното осигуряване, търговско право и прилагане на Европейски регламенти за социална сигурност, работа и осигуряване в различни държави и други правни въпроси. 

 

Услуги по администриране на персонала

 • Изготвяне на документи, свързани с трудовите отношения – трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, служебни бележки и удостоверения, удостоверения за трудов и осигурителен стаж (УП-2 и УП-3), заповеди за прекратяване на трудовите отношения, изготвяне на длъжностни характеристики и др.

 • Консултации за правилното прилагане на Кодекса на труда и другите нормативни актове, уреждащи трудово-правната материя;

 • Ще Ви обясним какви възможности и права дават законите, за да бъде защитен корпоративния интерес, а работниците да получат сигурност на работното място;

 • Изготвяне на графици за работа и отчитане на отработеното време;

Услуги по администриране на осигурителните отношения

 • Изготвяне на ведомости за заплати;

 • Изготвяне на ведомости за заплата при сумирано изчисляване на работното време;
 • Изчисляване на данъци и осигурителни вноски на персонала;

 • Подаване на декларации към НАП за осигурените лица и дължимите данъци;

 • Подаване на информация за болничните листове към НОИ;

 • Изготвяне на платежни нареждания към бюджета и/или електронното им банкиране;

 • Изготвяне на текущи и периодични справки за разходите за труд; използвани от служителите болнични и отпуски;

Услуги свързани с управлението на човешките ресурси

 • Изработване на щатно разписание на организацията – длъжностно и поименно;

 • Определяне на спецификите на длъжностите в организацията;

 • Изготвяне на процедури за набиране и подбор на персонала;

 • Изготвяне на стратегии за задържане на служителите чрез материални и нематериални стимули;

 • Изготвяне на системи за мотивация на персонала;

 • Атестиране на персонала;

Счетоводно обслужване

 • Цялостно счетоводно обслужване, съобразено с данъчното законодателство на Република България и прилагане на международните счетоводни стандарти;

 • Консултации относно данъчното облагане и възможностите за данъчни облекчения и данъчни преференции;

 • Изготвяне на текущи и периодични справки, според изискванията и нуждите на клиента – за да има мениджмънта цялостна информация и пълен контрол върху финансовата дейност на предприятието;

 • Постоянен контрол върху данъчно-осигурителната сметка на предприятието;

Правни услуги

 • Регистрация на фирми в Търговски регистър;

 • Изготвяне на всички документи при дейности, за които има лицензионен или регистрационен режим;

 • Изготвяне на търговски договори;

 • Консултации по прилагане на европейското законодателство в социалната сфера и прилагането на Европейските регламенти за социална сигурност ( Регламент 883/2004 и 987/2009 )