КАК САМИ ДА РЕГИСТРИРИРАТЕ ФИРМА

Стартирането на собствен бизнес понякога е резултат на спонтанно решение, в други случаи е в следствие на дълго обмисляне и анализиране на икономическата полза. Във всеки случай на желание за предприемачество не трябва да се губи фокуса от продукта или услугата, които ще се предлагат и начините за реализация на идеята.

Формалното обезпечаване на начинанието, за да отговаря на законовите изисквания за икономическа дейност са част от започването на независим бизнес и го съпътстват през целия период, в който действа този бизнес. Ако вие имате предприемачески дух и готовност да работите за себе си трябва да сте готови да приемете и административните задължения, които имате.

За малък бизнес подходящата форма е регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД), като тази форма е особено подходяща при извършване на търговска дейност, както и при осъществяване на различни видове услуги. Когато едно лице е собственик на капитала, правната форма ще бъде ЕООД – еднолично дружество с отговорност, в което вие ще бъдете едноличен собственик на капитала. Тази възможност ще разгледаме сега.

За да регистрирате такъв вид дружество ще са ви нужни малко средства (около 130 – 150 лв. е цената на различните такси) и при желание можете да подготвите документите си сами. Изберете си име на фирмата и проверете в сайта на Търговски регистър дали има регистрирана друга фирма със същото име – нямате право да регистрирате фирма с име, с което вече е регистрирана друга компания. Необходимо е да подготвите следните документи:

1.     Протокол от учредително събрание за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност – в протокола се посочва решението да се създаде фирмата; правната форма (дружество с ограничена отговорност); наименование; седалище и адрес на управление (това може да бъде и адреса на който живеете); предмет на дейност (обичайно се изброяват дейностите, които ще извършвате без ограничение за брой или това, че са в различни сектори на икономиката); кой ще управлява и представлява дружеството – обичайно това е едноличният собственик, но може да бъде и друго лице; размер на капитала, колко дяла е капитала е как е разпределен (минималния размер на уставния капитал е 2 лв, а всеки дял не може да бъде по-малък от 1 лв);

2.     Съставяте учредителен акт на дружеството, като в него вписвате всички решения, които са взети на учредителното събрание.

3.     Декларация за съгласие за управление на дружеството.

4.     Декларация по чл. 141, ал.8 от Търговския закон, че не сте управител на дружество, което е обявено в несъстоятелност.

5.     Спесимен (образец от подписа на управителя) – този документ се заверява при нотариус, като нотариалната заверка струва 6 лв.)

6.     Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър, за истинноста на заявените обстоятелства.

7.     Удостоверение от банката за внесен капитал.

8.     Платежно нареждане за внесена държавна такса в размер на 110 лв. (ако подавате документите по електронен път таксата е 55 лв).

9.     Заявление за вписване на обстоятелствата относно ООД – формуляр А 4, бланката за който се взима от сайта на Търговски регистър.

Стъпките са следните: подготвяте изброените документи, без т. 7 и т. 8 и с екземпляр на учредителния акт отивате в банката (избирате в коя банка желаете да създадете набирателна сметка), където откривате набирателна сметка и внасяте в тази сметка уставния капитал, който сте посочил в учредителния акт (минималния размер е 2 лв). За откриването на сметка на юридическо лице таксата е от 10 до 20 лв. , в зависимост от избраната банка. Ще ви издадат удостоверението, което е нужно за откриване на банковата сметка и внесения капитал. Внасяте по сметката на Търговски регистър държавната такса от 110 лв ( или 55 лв, ако подавате документите с електронен подпис).  Заверявате нотариално образеца от подписа на управителя и вече имате всички необходими документи, които занасяте в Търговски регистър.

В срок от 2 дни след подаване на документите вече имате регистрирана фирма на ваше име!

Вашият коментар

Затвори Менюто